Church Service's Hymn

Hymn & Sound File

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܶ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܘܟܰܕ ܡܰܕܠܶܩ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܐܳܡܰܪ:

ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܝ̣̈ܫܶܐ ܘܚܘܫܳܒ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܐܺܢܽܘܬܳܐ ܀

English: By Your Light, we see the light, Jesus- full of light; 
You’re, True Light, does give the light to Your- creatures all.
Lighten us with Your- bright light, You’re, the Father’s light divine
You are Who dwell in the light  mansions- holy, pure;
Keep us from all hateful thoughts, from all- passions vile,
Grant us cleanness in our hearts deeds of righteousness to do 

Svenska: I ditt ljus ser vi ljus, Jesus full av ljus. Du är det sanna ljuset som lyser över hela skapelsen. Lys över oss med ditt härliga ljus. O himmelske faderns stråle.
O Rene, o Helige som bor i ljusets boningar fjärma oss från onda lustar och hatfyllda tankar. Giv oss att göra rättfärdighetens verk med den barmhärtiges hjärta.

عربي – بنورك نرى النور يا يسوع – ممتلئًا نوراً ؛
أنت ، النور الحقيقي ، يعطي الضوء لمخلوقاتك جميعًا
أنرنا بنورك الساطع ، أنت ، نور الآب الإلهي
انتم الساكنون في بيوت النور مقدسة طاهرة
،يحفظنا من كل الأفكار البغيضة ، من كل العواطف الحقيرة 
امنحنا الطهارة في قلوبنا من أعمال البر

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܠܽܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ:

ܡ̈ܫܡ̄: ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܺܝܪܝܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܐܰܢܛܺܝܽܘܟ:

ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܘܐܶܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܠܐܳ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܡܰܘܬܰܢ ܕܳܫܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ  ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

 

English: I honor you.
My Lord King, the only son, the word and the heavenly father, who is immortal in your nature. Through your pardon you agreed and came for the salvation of the humanity. You personified through Mary the pure and honorable virgin the mother of God.

Svenska: Jag hyllar dig min herre och konung, den enfödde Sonen den Himmelske Faderns ord som är odödlig till sin natur och som genom sin nåd kom för hela mänsklighetens liv och frälsning. Som blev förkroppsligad genom den heliga och ärorika, rena jungfrun, Gudaföderskan Maria, som utan förändring blev människa och som korsfästes för oss, Kristus vår Gud som genom sin död nedtrampade och dödade döden. Han är en i den helige treenigheten. Tillbedd och ärad i enlighet med sin Fader och sin Helige Ande. Förbarma dig över oss.

عربي – أنا أكرمك
ربي الملك الابن الوحيد الكلمة والأب السماوي الذي لا يموت في طبيعتك. من خلال العفو الخاص بك وافقت وأتيت لخلاص البشرية. لقد جسدت من خلال مريم العذراء الطاهرة والمشرفة والدة الله.

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ.

English: Holy you are the almighty God. Holy you are the immortal who crucified for our sake. Take pity on us.

Svenska: Helig är du allsmäktige. Helig är du odödlige som korsfästes för oss. Förbarma dig över oss.

عربي – الكرسي أنت الله القدير. أنت القدوس الخالد الذي صلب من أجلنا. اشفق علينا

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܬܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟܽܘܢ. ܘܐܶܢ ܡܰܠܐܰܟܰܐ ܗܘ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܠܰܡ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ. ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

English: I heard the blessed apostle Paul saying if any one preaches against what I preached he shall be cursed even if he is an angel from heaven. False doctrines will rise but blessed is the one whose belief is that God is the beginning and the end.

Svenska: Jag hörde den salige aposteln Paulus säga: om någon kommer till er och predikar i strid mot vad vi har lärt er, förbannad är han, även om det så vore en ängel från himlen. Men se: det uppstår irrläror i världens alla hörn. Salig är han som har börjat och slutat i Guds namn.

.عربي – سمعت الرسول المبارك بولس يقول إذا كان أي شخص يكرز ضد ما أوصيت به فسيكون ملعونًا حتى لو كان ملاكًا من السماء. سترتفع العقائد الكاذبة ، ولكن طوبى لمن يعتقد أن الله هو البداية والنهاية

ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ. ܕܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܫܩܽܘܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܽܘܠܘ ܠܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

English: Halleluiah, Halleluiah, Halleluiah, proffer him the praise’s sacrifice. Take your presents, enter to the Lord and bow in front of the altar Halleluiah. 

Svenska: Halleluja Halleluja Halleluja “prisen Härren”. Offra ärans gåvor till Honom. Ta gåvorna och träd in i Herrens gårdar och buga ned inför hans altare, Halleluja.

.عربي – هللويا ، هللويا ، هللويا ، قدموا له ذبيحة الحمد. خذ هداياك وادخل إلى الرب وانحني أمام المذبح هللويا

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܳܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ

English: Holy holy holy the almighty God who filled heaven and earth of his glory. Hosanna in the highest heaven blessed is who came and will come in the name of the Lord

Svenska: Helig helig helig! Herren Gud den Allsmäktige, som fyllde himmlen och jorden av sin härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kom och kommer i Herrens namn. Välsignad i höjden!

عربي – قدوس قدوس قدوس الله القدير الذي ملأ السماء والأرض من مجده. أوصنا في أعالي السماء طوبى لمن جاء وسيأتي باسم الرب

ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܐܶܬܺܝܬܳܟ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܽܘܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ.

English: We remember your death Lord. We confess in your resurrection. We are waiting your second arrival. Your mercies be with us.

Svenska: Din död, vår Herre, minns vi. Din uppståndelse bekänner vi och din andra ankomst ser vi fram emot. Må ditt förbarmande vara över oss alla.

.عربي – نتذكر موتك يارب. نعترف بقيامتك. نحن في انتظار وصولك الثاني. رحمتك تكون معنا

ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܘܠܐܳ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐܳ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܀

English: Our Father art is in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; And forgive us our debts, As we also have forgiven our debtors; And lead us not into temptation, But deliver us from evil

Svenska: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

.عربي –  أبانا في السماء ، ليتقدس اسمك. تأتي مملكتك. لتكن مشيئتك كما في السماء على الأرض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. ولا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير

English: We remember our fathers who taught us to be the children of God. Lord, let them rest in the heavenly kingdom with the blessed and delighted people.
During the celebration of Messiah the king and according to our true belief we shall ask for forgiveness to our souls. All together shall thank the son who crucified for our sake by saying: blessed is the salvation you’ve done for us. Lord, you are holy. Your mother’s reminiscence, the saints’ and the deceased believers’ is done all over the world Halleluiah.

Svenska: Låt oss minnas våra fäder som lärde oss att vara Guds barn i denna ändliga värld. Herre, ge de sin vila med de rättfärdiga och saliga i det himmelska riket som inte förgås.
På Messias konungens högtid ska vi ta emot förlåtelse till våra själar. Med sann tro säger vi samtidigt till Sonen som frälste oss på sitt kors: “Helig är Du min Herre, Du är härlig”. I världens alla hörn gör han ständig åminnelse av sin föderska, helgonen och alla insomnade troende. O Du Konung Messias, Halleluja.

.عربي – نتذكر آباءنا الذين علمونا أن نكون أولاد الله. يا رب ، فليستريحوا في الملكوت السماوي مع الشعب المبارك والمسرور
.أثناء الاحتفال بالمسيح الملك ووفقًا لإيماننا الحقيقي يجب أن نطلب المغفرة لأرواحنا. يشكر الجميع معًا الابن الذي صلب من أجلنا بقولهم: طوبى للخلاص الذي صنعته من أجلنا. يا رب أنت قدوس. إن ذكريات والدتك ، المؤمنين القديسين والمتوفين تتم في جميع أنحاء العالم هللويا

English: The heavenly powers are with us on the altar to praise the body and the blood of the son of God who slaughtered in front of us. Take him for the forgiveness of sins Halleluiah

Svenska: Himmelska härskaror som står med oss på altaret och ärar Gudasonens kropp och blod som är offrad framför oss. Gå fram och ta den till syndernas förlåtelse, Halleluja

عربي – القوى السماوية معنا على المذبح لتسبيح جسد ودم ابن الله الذي ذبح أمامنا. خذوه لمغفرة الخطايا هللويا

ܠܳܟ ܬܶܒܪܽܘܟܝ ܘܬܶܣܓܽܘܕܝ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܠܰܫܡܳܟ ܢܰܘܕܶܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܝ̈ܬܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ . ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܘܝܰܬܝܪܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

English: Lord, take pity on us.
Glory to the Lord in heaven praised is his mother, crowns of glory to the martyrs, and mercy for the deceased believers’ Halleluiah.
Every knee shall bow to you; every tong shall praise you because you are the resurrection and the hope Halleluiah.

Svenska: O Herre förbarma dig över oss. O herre skona oss och förbarma dig över oss. O herre svara oss och förbarma dig över oss.
Ärad vare Gud i höjden och lovad vare hans föderska, lovprisningens krona till martyrerna och nåd och förbarmande med de avsomnade, Halleluja.
Världen skall knäböja inför dig och tillbe dig och varje tunga skall bekänna ditt namn, ty, du är de dödas uppståndelse och det goda hoppet för dem som är begravna, Halleluja.

عربي – يارب ارحمنا
.فسبحان الرب الذي في السموات أمه ، وأكاليل المجد للشهداء ، والرحمة للهليلويا المؤمنين الراحلين
.لك كل ركبة تجثو. كل لسان يحمدك لانك انت القيامة والرجاء هللويا