Eno Efrem Moyathno

I Ephraim am dying / Jag, Efraim, i dödens stund / أنا أفرايم في لحظة الموت